ลำดับ ชื่อ การทำงาน ใช้งานหรือไม่
1 Water level service ให้บริการข้อมูลระดับน้ำและอัตราการไหล ใช้งาน
2 Image service ให้บริการข้อมูลรูปภาพ ใช้งาน
3 Rainfall service ให้บริการข้อมูลฝน ใช้งาน
4 Salinity service ให้บริการข้อมูลความเค็ม ใช้งาน

ระดับเฝ้าระวัง

  • เตือนภัยน้ำท่วม
  • เฝ้าระวังน้ำท่วม
  • ปกติ
  • เฝ้าระวังน้ำแล้ง
  • เตือนภัยน้ำแล้ง
  • ไม่มีระดับน้ำในภาพ

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
พัฒนาและบำรุงรักษาโดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา