โปรแกรมประยุกต์สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว

โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมถ่ายทอดสัญญาณภาพ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่ รายจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อใช้ในการติดตามค่าระดับน้ำ และภาพของกล้องวงจรปิดจากสถานีสนามของโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง

โปรแกรมติดตามสถานการณ์น้ำ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรแกรมติดตามสถานการณ์น้ำ
จังหวัดปราจีนบุรี

* หากต้องการแสดงผลเฉพาะสถานีที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อ โครงการชลประทานสระแก้วสำนักชลประทานที่ 9 ที่ตั้ง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 037-261-667 โทรสาร 037-261-667

ระดับเฝ้าระวัง

  • เตือนภัยน้ำท่วม
  • เฝ้าระวังน้ำท่วม
  • ปกติ
  • เฝ้าระวังน้ำแล้ง
  • เตือนภัยน้ำแล้ง
  • ไม่มีระดับน้ำในภาพ

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
พัฒนาและบำรุงรักษาโดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา